Konsultacje społeczne. O co chodzi?

 

Konsultacje społeczne to proces, w którym My - Pacjenci mamy możliwość zabierania głosu w sprawach, które nas dotyczą i interesują.

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którego celem jest konstruktywna wymiana opinii, stanowisk i propozycji pochodzących od zainteresowanych osób i instytucji.

Konsultacje społeczne to przejaw demokracji bezpośredniej w ramach której możemy wziąć aktywny udział w procesie stanowienia prawa i wypowiedzieć się na temat zamierzeń władzy. Udział w konsultacjach społecznych to nasze prawo. Ich prowadzenie to jednocześnie obowiązek władz publicznych, które powinny zapewnić niezbędne warunki organizacyjne i prawne służące aktywnej partycypacji.

Konsultacje społeczne to możliwość dostosowania przepisów do realnych problemów. Poprzez udział w konsultacjach społecznych możesz mieć wpływ na decyzje podejmowane w parlamencie częściej niż raz na 4 lata przy wyborczej urnie.

 

Pacjenci - sami nie wiecie, ile możecie!

Zdrowie to temat, który dotyczy nas wszystkich. Reformy w tym obszarze nierzadko mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie nasze i naszych bliskich.

Konsultacje nie są jednorazową inicjatywą, lecz stałym elementem procesu legislacyjnego. To także od Twojego zaangażowania zależy, czy decyzje o kształcie nowych regulacji prawnych w ochronie zdrowia zapadną w zaciszu gabinetów, czy przy aktywnym udziale partnerów społecznych na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Warto zabrać głos, by projektowane zmiany uwzględniały realne potrzeby polskich pacjentów.

Twój głos ma znaczenie. Udział w konsultacjach to wzięcie spraw zdrowia w swoje ręce!

 

Co konsultujemy?

  • projekty ustaw i założeń do nich
  • projekty rozporządzeń wykonawczych
  • projekty innych aktów (np. zarządzeń Prezesa NFZ)
  • projekty dokumentów określających polityki publiczne (planów, programów, strategii)

 

Po co nam konsultacje?

Konsultacje społeczne dają możliwość zgłaszania uwag, opinii lub propozycji już na wczesnym etapie prac nad nowymi regulacjami prawnymi.

Konsultacje służą:

  • budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez konstruktywny dialog
  • tworzeniu bardziej wyważonych, przemyślanych i społecznie akceptowalnych rozwiązań, uwzględniających zróżnicowane potrzeby wszystkich zainteresowanych stron
  • informowaniu wszystkich grup interesariuszy o sensie i celu planowanych rozwiązań oraz o ich możliwych konsekwencjach
  • uproszczeniu i poprawie jakości legislacji poprzez wczesne wychwycenie luk i błędów

Konsultacje to nie bierna akceptacja z góry narzuconych rozwiązań i podjętych uprzednio decyzji. To aktywny udział w ich współtworzeniu.

 

Jak zabrać głos?

 

Za pośrednictwem portalu konsultacji publicznych: www.konsultacje.gov.pl

 

Rządowy Portal Konsultacji Społecznych to platforma utworzona w ramach pilotażowego programu, którego celem jest ułatwienie prowadzenia dialogu społecznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Docelowo portal ma być głównym kanałem komunikacji w toku konsultacji społecznych.

Udział w konsultacjach za pośrednictwem portalu mogą wziąć zarówno instytucje i organizacje pozarządowe, jak i pojedyncze osoby.

Jeśli chcesz indywidualnie zgłosić uwagi do projektów zamieszczonych w portalu, w pierwszej kolejności musisz się zalogować z użyciem Profilu Zaufanego na Platformie ePUAP.

Do każdego projektu ustawy zamieszczonego na stronie można zgłaszać uwagi za pomocą specjalnie przygotowanego w tym celu formularza. Zamieszczone komentarze są widoczne publicznie dla innych użytkowników, co pozwala śledzić przebieg dyskusji.

 

 

 

Poprzez Stronę Rządowego Centrum Legislacji: www.legislacja.rcl.gov.pl

 

Strona RCL zawiera odnośniki do projektów ustaw i rozporządzeń będących przedmiotem prac Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów, w tym Ministra Zdrowia. Serwis umożliwia zapoznanie się z projektami poszczególnych aktów prawnych, sprawdzenie, na jakim etapie procesu legislacyjnego aktualnie się znajdują, z kim były konsultowane i jakie były rezultaty tych konsultacji.

Do każdego projektu dołączane są pisma skierowane do konsultacji, jak również kopie korespondencji kierowanej w toku konsultacji poprzez poszczególne organizacje. Można dzięki temu zorientować się, do kogo projekt został przesłany celem wyrażenia opinii oraz jaki był przebieg konsultacji. Znajdziemy tam również adresy, pod które możliwe jest przesyłanie uwag i spostrzeżeń na temat danego projektu.

 

 

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NFZ: www.nfz.gov.pl/bip

 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia regularnie publikuje na swojej stronie www projekty zarządzeń Prezesa Funduszu. Każda zainteresowana osoba ma dzięki temu możliwość zapoznania się z planowanymi zmianami oraz przesłania swoich uwag. za każdym razem Fundusz podaje adres e-mail, za pośrednictwem którego możliwe jest przekazywanie opinii.

 

 

 

 

 

 

Więcej na temat konsultacji społecznych

 

Pacjenci decydują

www.pacjencidecyduja.pl

Rządowy Portal Konsultacji Publicznych

www.konsultacje.gov.pl

Rządowy Proces Legislacyjny - projekty ustaw i rozporządzeń

www.legislacja.gov.pl

Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

www.nfz.gov.pl/bip

Konsultacje publiczne w UE

www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations

Strona o partycypacji Stoczni

www.partycypacjaobywatelska.pl/abc-partycypacji

Strona Komisji Trójstronnej dot. dialogu społecznego

www.dialog.gov.pl

 

Opracował: Adrian Janus

Pacjenci też mogą decydować! Chcesz się dowiedzieć jak? Zostaw maila.
Imię:*
Email:*
Województwo:*
Masz dla nas wiadomość? Poniżej jest na nią miejsce:
Ile oczu ma człowiek? (anty-spam)